PRÁVNE VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

CIEĽ:

Táto webová stránka bola navrhnutá za účelom propagácie služieb, ktoré ponúka distribútor PHARMACOMP s.r.o. s IČ DPH SK2023838036 a sídlom na BYSTRICKÁ 901, 966 81 ŽARNOVICA, SLOVENSKO, spolu s INNOVACIONES DISRAS SL, s IČ DPH B06529119 a so sídlom v C / LOS PEDREGALES 66 (POL. IND. SAN ISIDRO) DON BENITO, 06400, BADAJOZ, ESPAÑA.

KONTAKTY:

Existuje niekoľko spôsobov, ktorými nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • Tel. č .: +421 45 679 0575
 • E-mail: slovensko@otostick.com
 • Poštová adresa: Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, Slovensko
DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO:

Autorské práva na webovú stránku sk.otostick.com, jej zdrojový kód, dizajn, štruktúra a všetky rôzne vlastnosti na nej sú majetkom spoločnosti INNOVACIONES DISRAS, SL. Iba táto strana môže akýmkoľvek spôsobom vykonávať svoje práva na využívanie, a najmä práva na rozmnožovanie, šírenie, verejnú komunikáciu a transformáciu v súlade s platnými španielskymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Európskej únie.

Portál INNOVACIONES DISRAS, SL, jeho stránky a informácie alebo ich súčasti (vrátane textov, dokumentov, fotografií, výkresov, grafických znázornení, softvéru a log, značiek, obchodných názvov a iných rozlišovacích značiek sú chránené právami duševného alebo priemyselného vlastníctva), ktoré sa týkajú spoločnosti INNOVACIONES DISRAS, SL ako vlastníka alebo oprávneného držiteľa licencie.

OBSAH:

Táto webová stránka poskytuje prístup k informáciám o službách určených na informovanie verejnosti, ktoré v každom prípade podliehajú v tom čase výslovne stanoveným podmienkam. Sú prístupné z tejto webovej stránky a vzťahujú sa na ne rôzne právne uplatniteľné ustanovenia.

PRÍSTUP A POUŽITIE:

Zodpovednosť za prístup na túto webovú stránku a za použitie informácií a obsahu, ktoré by mohli byť použité, prechádza na kohokoľvek, kto k nej pristupuje alebo ju používa.

Podmienky prístupu na webové stránky podliehajú platným právnym predpisom a zásadám dobrej viery a zákonného použitia zo strany používateľa. Akékoľvek konanie, ktoré poškodzuje spoločnosť PHARMACOMP S.R.O alebo INNOVACIONES DISRAS, SL, je prísne zakázané.

Používanie tejto webovej stránky na nezákonné alebo neoprávnené účely je prísne zakázané.

Zakazuje sa akákoľvek forma vykorisťovania vrátane akéhokoľvek druhu rozmnožovania, distribúcie, prenosov tretích strán, verejnej komunikácie alebo transformácie pomocou akéhokoľvek typu formátu alebo média vyššie uvedených prác, diel a osobitých znakov, bez výslovného predchádzajúceho súhlasu ich príslušných vlastníkov. Nedodržanie tohto opatrenia môže predstavovať porušenie, ktoré by mohlo byť podľa súčasných právnych predpisov sankcionované.

Používateľ sa výslovne zaväzuje riadne využívať obsah a služby spoločnosti PHARMACOMP S.R.O a nebude ich používať okrem iného na:

Šírenie obsahu, ktorý je trestný, ​​násilný, ​​pornografický, rasistický, xenofóbny, urážlivý, dosvedčujúci terorizmus alebo akýmkoľvek spôsobom proti zákonnému alebo verejnému poriadku.

 1. Vloženie počítačového vírusu do siete alebo podniknutie krokov, ktoré môžu zmeniť, narušiť, prerušiť alebo generovať chyby alebo poškodiť elektronické dokumenty, údaje a fyzické alebo logické systémy týkajúce sa spoločnosti PHARMACOMP S.R.O alebo tretích strán; alebo bránenie prístupu iných ľudí na webovú stránku a jej služby prostredníctvom hromadnej spotreby výpočtových zdrojov, prostredníctvom ktorých PHARMACOMP S.R.O poskytuje svoje služby.
 2. Pokúsiť sa získať prístup k e-mailovým účtom iných používateľov alebo vyhradených oblastí v operačnom systéme INNOVACIONES DISRAS, SL alebo v systéme tretích strán a prípadne získať informácie.
 3. Porušenie práv duševného alebo priemyselného vlastníctva alebo porušenie dôvernosti informácií patriacich spoločnosti INNOVACIONES DISRAS, SL alebo tretím stranám.
 4. Podvodné používanie identity iného používateľa.
 5. Rozmnožovanie, kopírovanie, distribúcia, poskytovanie alebo vykonávanie akejkoľvek inej formy verejnej komunikácie, transformácia alebo zmena obsahu bez súhlasu vlastníka príslušných práv alebo, ak to zákon dovoľuje inak.
 6. Zhromažďovanie údajov na reklamu alebo na zasielanie akejkoľvek propagácie a komunikácie zameranej na predaj niečoho alebo iný obchodný zámer bez predchádzajúceho požiadania alebo súhlasu.

Bez ohľadu na to môže užívateľ na svoj účet a na svoje nebezpečenstvo stiahnuť alebo vytvoriť kópiu týchto prvkov výlučne na osobné použitie, ak to nemá čiastočný alebo úplný vplyv na žiadne z práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré sa týkajú INOVACIONES DISRAS, SL. V žiadnom prípade to nespĺňa podmienky oprávnenia alebo licencie na práva patriace spoločnosti INNOVACIONES DISRAS, SL.

Okrem prípadov, keď je to výslovne povolené spoločnosťou INNOVACIONES DISRAS, SL, je zakázané uvádzať stránky INNOVACIONES DISRAS, SL alebo informácie v nich obsiahnuté v rámčekoch, rozlišovacích znakoch, značkách alebo právnických a obchodných názvoch patriacich inej osobe, spoločnosti alebo organizácii.

ZODPOVEDNOSŤ:

INNOVACIONES DISRAS, SL nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody. Užívatelia môžu spôsobiť túto alebo ktorúkoľvek inú webovú stránku nezákonným alebo nesprávnym použitím tejto stránky alebo akéhokoľvek obsahu a informácií prístupných alebo poskytnutých na tejto stránke.

INNOVACIONES DISRAS, SL je považovaná za nevinnú v rozsahu povolenom právnym poriadkom za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z:

 1. Nemožnosť prístupu na webovú stránku alebo nedostatočnú rýchlosť, presnosť, úplnosť a / alebo aktualizáciu obsahu; alebo prítomnosť vád alebo porúch akéhokoľvek druhu v obsahu prenášanom, šírenom, uloženom, dostupnom alebo sprístupnenom prostredníctvom webovej stránky alebo služieb tam ponúkaných.
 2. Prítomnosť vírusu alebo iných prvkov v obsahu, ktoré môžu ovplyvniť počítačové systémy, elektronické dokumenty alebo údaje patriace používateľom.
 3.  Nedodržanie zákonov, dobrej viery, verejného poriadku, využívania premávky alebo tohto vzdania sa zodpovednosti z dôvodu nesprávneho použitia webovej stránky. Konkrétne a ako príklad možno uviesť, že spoločnosť INNOVACIONES DISRAS, SL nie je zodpovedná za konanie tretích strán, ktoré porušujú práva duševného alebo priemyselného vlastníctva, obchodné tajomstvá, práva na česť a osobné a rodinné súkromie a obraz, okrem právnych predpisov v oblasti nekalej súťaže a nezákonnej.

Rovnako spoločnosť INNOVACIONES DISRAS, SL nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie nachádzajúce sa mimo tejto webovej stránky, ktoré nie sú priamo spravované našim správcom webu. Odkazy uvedené na tejto webovej stránke slúžia výlučne na informovanie používateľa o prítomnosti iných zdrojov, ktoré sa môžu rozšíriť na obsah ponúkaný na tejto webovej stránke. INNOVACIONES DISRAS, SL nezaručuje ani neprijíma zodpovednosť za výkon alebo prístupnosť odkazovaných stránok, ani nenavrhuje, nepozýva ani neodporúča ich navštíviť, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dosiahnuté výsledky. INNOVACIONES DISRAS, SL je považovaný za nevinný v prípade akýchkoľvek hypertextových odkazov vytvorených tretími stranami.

SERVIS:

INNOVACIONES DISRAS, SL si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť prístup na webovú stránku bez predchádzajúceho upozornenia na základe vlastného uváženia z technických alebo iných dôvodov. Spoločnosť môže jednostranne upravovať podmienky prístupu, ako aj celý obsah alebo časť obsahu nájdeného na webe.

VŠEOBECNÉ PROBLÉMY:

Uplatňujú sa španielske právne predpisy alebo akékoľvek právne alebo iné záležitosti týkajúce sa webovej stránky INNOVACIONES DISRAS, SL, so súdmi a tribunálmi v Španielsku, kde sú poskytované služby príslušné na riešenie sporov vznikajúcich alebo súvisiacich s používaním tejto webovej stránky. Prístup na webovú stránku INNOVACIONES DISRAS znamená prijatie všetkých vyššie uvedených podmienok.

POSTUP V PRÍPADE PODNIKNUTÝCH NELEGÁLNYCH AKTIVÍT:

Ak sa ktorýkoľvek užívateľ alebo tretia strana domnieva, že existujú skutočnosti alebo okolnosti, ktoré preukazujú nezákonné použitie akéhokoľvek obsahu a / alebo podniknutie akejkoľvek činnosti na stránkach alebo prístupoch z webovej stránky, mali by o tom informovať spoločnosť INNOVACIONES DISRAS, SL, náležite sa identifikovať a uvádzať údajné porušenia.

HYPERTEXOVÉ ODKAZY:

Hypertextové odkazy na webovej stránke INNOVACIONES DISRAS, SL môžu viesť na webové stránky tretích strán. INNOVACIONES DISRAS, SL nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah, informácie alebo služby na týchto stránkach. Sú výlučne informatívne a nenaznačujú žiadne spojenie medzi INNOVACIONES DISRAS, SL a fyzickými osobami alebo organizáciami, ktoré vlastnia tento obsah, alebo vlastníkmi stránok, kde sa nachádzajú.

Nákupný košík