Politika Ochrany Súkromia a Údajov

Základné informácie o ochrane údajov
Správca: INNOVACIONES DISRAS, SL // PHARMACOMP S.R.O.
Účel: Vyhovieť vašej žiadosti.
Legitimácia: Realizácia zmluvy alebo súhlasu zainteresovanej strany.
Príjemcovia: Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nie je zo zákona povinné.
Práva: Máte právo na prístup k údajom, ich opravu a odstránenie, okrem ďalších podrobností o právach v dodatočných informáciách, ktoré nájdete na: PharmaComp s.r.o.
VŠEOBECNE:

Na účely ustanovení európskeho nariadenia o ochrane údajov EÚ 2016/679 z 27. apríla z Parlamentu a Rady, zákona 3/2018 z 5. decembra o ochrane údajov a zabezpečení digitálnych práv a všetkých ostatných platných právnych predpisov, INNOVACIONES DISRAS, SL vás chce informovať, že je úplne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a so záväzkami týkajúcimi sa dôvernosti, ktoré sa týkajú jej podnikania.

INNOVACIONES DISRAS, SL by vás chcel upozorniť na existenciu systému na spracovanie údajov týkajúcich sa INNOVACIONES DISRAS, SL na účely riadenia, komunikácie a informácií. Tento systém je opísaný v príslušnom Registri spracovateľských činností pre DC.

ÚROVNE A OPATRENIA BEZPEČNOSTI:

INNOVACIONES DISRAS, SL_ prijal všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti informácií, ako to vyžaduje článok 32 GDPR, v súlade s povahou a okolnosťami, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú, aby sa zabránilo ich zmene, strate a neoprávnenému spracovaniu alebo prístupu, pokiaľ je to možné, so súčasným stavom techniky. Zaručuje to dôvernosť, integritu a dostupnosť údajov.

OBLASŤ ŽIADOSTI:

Bezpečnostné opatrenia, ktoré spoločnosť INNOVACIONES DISRAS, SL opísala v Registri spracovateľských činností, sa vzťahujú na všetky aktíva systému spracovania informácií, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje, s cieľom dodržať súčasné právne predpisy o ochrane údajov.

Všetci zamestnanci, ktorých najali INNOVACIONES DISRAS, SL a jej spracovatelia údajov, sú povinní dodržiavať tieto právne predpisy, pričom osobitná pozornosť sa venuje ich úlohám a povinnostiam vrátane povinnosti mlčanlivosti, ktorú náležite určí spoločnosť INNOVACIONES DISRAS, SL.

ZBER DÁT:

Prijatie týchto zmluvných podmienok znamená, že sa určité údaje zhromažďujú od používateľa a sú nevyhnutné na poskytovanie služieb, o ktoré je možné osobne požiadať prostredníctvom formulárov alebo z webovej stránky. Pri zhromažďovaní týchto údajov bude používateľ riadne informovaný o svojich právach.

Žiadame našich klientov a používateľov, aby nás čo najskôr informovali o akýchkoľvek zmenách alebo opravách svojich osobných údajov, aby sme zaistili, že informácie v našom systéme spracovania sú vždy aktuálne.

SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ:

Údaje získané na správu webovej stránky sk.otostick.com budú minimálne nevyhnutné na poskytovanie našich služieb. PharmaComp s.r.o. a INNOVACIONES DISRAS, SL určia prostriedky na spracovanie údajov a zaviažu kohokoľvek, kto je zodpovedný za ich spracovanie, k povinnostiam podľa ustanovení platných právnych predpisov a akýchkoľvek iných ustanovení alebo nariadení, ktoré sa môžu rovnako uplatňovať.

Spoločnosť PharmaComp s.r.o. nebude prideľovať, uplatňovať ani používať údaje, ku ktorým má prístup, ani ich nebude kompilovať na žiadny iný účel, ako je určený spoločnosťou INNOVACIONES DISRAS, SL.

MEDZINÁRODNÝ PRENOS ÚDAJOV:

Spoločnosť PharmaComp s.r.o. môže v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú jej súčasťou, preniesť údaje na INNOVACIONES DISRAS S.L. v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Používaním našich služieb chápete, že vaše osobné údaje môžu byť prevedené na externé spoločnosti, ktoré sú podrobne uvedené vopred, za podmienok uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

CIEĽ: UPLATŇOVCIE PRÁVA

Na uplatnenie práv na prístup, námietku, opravu, zrušenie, odstránenie alebo odpor, prenosnosť a obmedzenie spracovania kontaktujte PharmaComp s.r.o., so sídlom Bystrická 901, 96681 Žarnovica, Slovensko, písomne ​​alebo e-mailom na adresu: slovensko@otostick.com. Nárok môžete podať aj pred Španielskou agentúrou na ochranu údajov (AEPD) alebo pred INNOVACIONES DISRAS, SL, C / LOS PEDREGALES 66 (POL. IND. SAN ISIDRO) DON BENITO, 06400, BADAJOZ, ŠPANIELSKO.

SÚHLAS:

Užívateľ udelí súhlas, aby spoločnosť PharmaComp s.r.o // INNOVACIONES DISRAS S.L mohla používať svoje osobné údaje na vykonávanie elektronického obchodu, a teda správne plniť zmluvné služby a zdieľať obrázky na sociálnych médiách.

Obchodná komunikácia sa bude zasielať, ako je stanovené v článku 21.2 zákona č. 34/2002 z 11. júla, O službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode vždy, keď sa osobné údaje získané spoločnosťou PharmaComp s.r.o. získajú zákonným spôsobom. Tieto oznámenia sa týkajú výrobkov podobných tým, ktoré boli predtým zmluvné. Podobne je oprávnené zasielanie prieskumu kvality s cieľm posudzovať poskytované služby.

Vyplnenie formulára na webe alebo odosielanie e-mailov alebo inej komunikácie na stránku sk.otostick.com znamená výslovný súhlas používateľa so zahrnutím jeho osobných údajov do vyššie uvedeného systému spracovania, ktorý sa týka spoločnosti PharmaComp s.r.o. // INOVACIONES DISRAS S.L.

PREVODY DO TRETÍCH STRÁN:

INOVACIONES DISRAS, SL_ alebo PharmaComp s.r.o. neprenáša osobné údaje bez výslovného súhlasu svojich vlastníkov – súhlas sa musí získať zakaždým: Údaje sa prenášajú iba na uvedený účel a so súhlasom používateľa alebo klienta.

DÔVERNOSŤ A OBCHODNÉ TAJOMSTVO:

Údaje zozbierané z akejkoľvek súkromnej korešpondencie medzi spoločnosťami INNOVACIONES DISRAS, SL a ich klientmi alebo používateľmi sa budú spracúvať s prísnou dôvernosťou. INNOVACIONES DISRAS, SL sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a prijíma všetky potrebné opatrenia na zabránenie ich zmeny, straty alebo neoprávneného spracovania alebo prístupu v súlade s ustanoveniami súčasných právnych predpisov.

Okrem toho sa za dôverné považujú aj všetky informácie vymieňané stranami, akékoľvek dohody a všetko súvisiace s obsahom týchto informácií. Prezeranie údajov na internete neznamená priamy prístup k nim, pokiaľ majiteľ pri každej príležitosti výslovne nedá súhlas.

Odporúčame klientom, aby neposkytovali tretím stranám svoje prihlasovacie meno, heslo alebo referenčné číslo, ktoré sa generujú automaticky náhodne. Táto organizácia si rovnako neuchováva záznamy o heslách, čím zabezpečuje ochranu profesionálneho tajomstva klienta / používateľa.

ZMENY V BEZPEČNOSTI A V POLITIKE OCHRANY ÚDAJOV

INNOVACIONES DISRAS, SL si vyhradzuje právo modifikovať politiku bezpečnosti a politiku ochrany údajov tak, aby sa prispôsobila legislatívnym alebo jurisprudenciálnym zmenám, ako aj tým, ktoré vyplývajú zo zmien kódu v tejto veci alebo z dôvodu strategických podnikových rozhodnutí. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia úpravy na webovej stránke INNOVACIONES DISRAS, SL.

KONTAKTNÁ ADRESA:

Webovú stránku www.sk.otostick.com spravuje spoločnosť PharmaComp s.r.o.

Vytvorený systém na spracovanie informácií sa nachádza na obchodnej adrese zriadenej na účely tohto právneho vyhlásenia na adrese C / LOS PEDREGALES 66 (POL. IND. SAN ISIDRO) DON BENITO, 06400, BADAJOZ, ŠPANIELSKO; a pod kontrolou INNOVACIONES DISRAS, SL a PharmaComp s.r.o., ktoré preberajú zodpovednosť za uplatnenie technických a organizačných bezpečnostných opatrení na ochranu dôvernosti a integrity informácií. Je to v súlade s európskym nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla z Parlamentu a Rady, organickým zákonom 3/208 z 5. decembra, o ochrane údajov a zabezpečovaní digitálnych práv a so všetkými ostatnými platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a všetky ďalšie príslušné právne predpisy.

INNOVACIONES DISRAS, SL v súlade so zákonom 34/2002 O službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode, vás chce informovať, že všeobecné prijatie tohto zákona zahŕňa poskytovanie informácií prostredníctvom tohto média medzi službami. V každom prípade Európske nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla z Parlamentu a Rady, organický zákon 3/2018 z 5. decembra, O ochrane údajov a zabezpečení digitálnych práv a všetky zostávajúce súčasné vnútroštátne právne predpisy a návrhy právnych predpisov sa vzťahujú na túto záležitosť. Platí to najmä pre získavanie osobných údajov, informácií zainteresovaným stranám a vytváranie a udržiavanie spracovania osobných údajov.

Nákupný košík